Pogosta vprašanja o dopolnilnem zavarovanju

 1. Kdaj prejmem ugodnost?

  V primeru veljavno sklenjene zavarovalne pogodbe, prejmete ugodnost v roku 30 dni od sklenitve.

 2. Kako koristim ugodnosti?

  Ugodnosti lahko koristite v skladu s 3. točko splošnih pogojev, ki so dostopni na https://www.123menjaj.si/wp-content/uploads/2021/11/Splosni-pogoji-31.10.2021.pdf

 3. Kaj se spremeni ob menjavi dopolnilnega zavarovanja?

  Ob menjavi dopolnilnega zavarovanja se spremeni le ponudnik dopolnilnega zavarovanja, razlika v ceni je minimalna. Kvaliteta in storitve, ki jih zajema dopolnilno zavarovanje pa se ne spremenijo. Ob menjavi lahko prejmete tudi veliko novih ugodnosti, vrednostnih bonov ipd.

 4. Kaj je datum zavarovanja pri novi zavarovalnici?

  Zakon narekuje, da mora v primeru menjave dopolnilnega zavarovanja preteči odpovedni rok 3 mesecev. V tem obdobju boste premijo še vedno plačevali stari zavarovalnici in imeli vključena vsa kritja. Po 3 mesecih ste zavarovani pri novi zavarovalnici in plačujete premijo njej. Odpoved starega in sklenitev novega zavarovanja je usklajeno, tako da med menjavo ni trenutka, ko ne bi bili zavarovani.

 5. Kakšne so cenovne razlike v načinu plačila premij dopolnilnega zavarovanja?

  V primeru plačila premije z odtegljajem od plače in pokojnine nimate nikakršnih stroškov provizije. V primeru bančnih nakazil (e-računi, tiskani računi), direktne SEPA obremenitve, se stroški obračunajo po ceniku storitev vaše banke.

 6. Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

  Dopolnilno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in ste zavezanci za plačilo doplačil. Predvsem posameznikom, ki niste pripravljeni prevzeti tveganja samoplačništva in razlike med osnovnim zdravstvenim standardom in kritjem obveznega zdravstvenega varstva. Med upravičenci do dopolnilnega zavarovanja so otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti, socialno ogroženi, otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, vojni invalidi in civilni invalidi vojne.

  Zaposlenim obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, upokojencem pa ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

 7. Zakaj potrebujem dopolnilno zavarovanje?

  Dopolnilno zavarovanje sicer ni obvezno, je pa priporočljivo. Predvsem zato, ker samo zdravstveno zavarovanje ne krije celotnih stroškov zdravljenja, nenujnih storitev in nekaterih zdravil. V primeru da hudo zbolite, utrpite hudo poškodbo ali je vaše življenje ogroženo, v kolikor nimate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, morate del stroškov zdravljenja in posegov kriti sami, kar pa je ob nujnih primerih lahko zelo velik strošek.

 8. Katere stroške dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije, zdravstveno zavarovanje pa jih NE?

  Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem boste pokrili stroške:

  • zdravstvenih storitev na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
  • vseh zdravil s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisanih na recept,
  • nenujnih reševalnih prevozov,
  • zdravstvenih pripomočkov,
  • ortopedskih, ortotičnih, slušnih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov ter zobnoprotetičnih nadomestkov (do priznane vrednosti).

  Poleg naštetih pa dopolnilno zavarovanje krije tudi deleže stroškov:

  • pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 20 %,
  • pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 20 do 30 %,
  • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
  • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
  • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
  • pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

  V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) je lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 20 % doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

 9. Kako izbrati dopolnilno zavarovanje in katero je najustreznejše zame?

  Dopolnilna zavarovanja se med sabo ne razlikujejo. Edine razlike med dopolnilnimi zavarovanji so ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja (nahrbtniki, USB ključki, boni za nakupe v trgovinah, ugodnosti pri drugih zavarovanjih ali drugih ponudnikih itd... Javni interes Republike Slovenije na področju dopolnilnega zavarovanja se uresničuje z enakopravnostjo obravnave (zagotavlja enako obravnavo zavarovancev ne glede na starost, spol in zdravstveno stanje) in se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zavarovanja.

  Izbira dopolnilnega zavarovanja torej temelji le na tem, katere ugodnosti ob sklenitvi želite prejeti.

 10. Na kaj moram biti pozoren pri dopolnilnem zavarovanju?

  Pri dopolnilnem zavarovanju moramo biti pozorni na dve stvari:

  1. Pribitek na premijo

  Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, se premija skladno z zakonodajo zviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

  Primer iz preteklosti: Gospod tri leta ni imel dopolnilnega zavarovanja. Po treh letih se je ponovno odločil za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ob ponovni sklenitvi je moral do konca življenja plačevati za 9 % višjo premijo od ostalih zavarovancev.

  2. Čakalna doba

  V kolikor prekinete dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 1 mesec, boste ob ponovnem zavarovanju morali čez 3-mesečno obdobje čakalne dobe. V tem času boste morali plačevati mesečno premijo, ne boste pa deležni pravic uveljavljanja dopolnilnega zavarovanja.

  Primer: Zavarovanje ste sklenili npr. 14. julija. Zavarovalnica bo krila doplačila za zdravstvene storitve od 1. avgusta naprej. Če pred sklenitvijo zavarovanja niste bili dopolnilno zavarovani več kot en mesec, bo zavarovalnica krila doplačila za zdravstvene storitve šele od 1. novembra naprej, kljub temu pa boste morali v tem obdobju plačevati premijo.

 11. Kolikšna je premija dopolnilnega zavarovanja?

  Cene premij dopolnilnega zavarovanja se konstantno gibljejo, odstopanja v ceni pa so
  minimalna. Premije dopolnilnega zavarovanja znašajo*: Zavarovalnica Triglav, 35,55€; Generali
  zavarovalnica, 34,50€; Vzajemna, 35,67€. Skozi leta se je v povprečju dopolnilno zavarovanje
  podražilo za kar 46,22 % v desetih letih.
  *Cene premij so navedene brez dodatnih popustov in doplačil zaradi let nezavarovanosti.

 12. Kako poteka plačevanje premije?

  Plačilo premije je možno kot enkratna premija za celotno leto ali pa se premija razdeli na 12 mesecev. V večini primerov je cena nižja v kolikor se odločimo za plačilo letne premije. Plačevanje je možno s položnicami, SEPA bremenitvijo ali e-računom. Lahko se tudi trga od plače delavca ali od pokojnine.

 13. Kdaj se dopolnilno zavarovanje začne in kdaj konča?

  Zavarovanje se začne ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je na zavarovalni polici zapisan kot datum začetka zavarovanja in poteče ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je na zavarovalni polici zapisan kot datum poteka zavarovanja. Vsa dopolnilna zavarovanja se avtomatsko podaljšajo ob poteku.

 14. Kdaj začne veljati zavarovanje pri novi zavarovalnici?

  Če menjavo opravite do 20.12.2021 je prvi dan zavarovanosti pri novi zavarovalnici 1.4.2022, če pa menjavo opravite po 20.12.2021 je prvi dan zavarovanosti pri novi zavarovalnici 1.5.2022. Do takrat vam pri stari zavarovalnici teče 3 mesečni odpovedni rok.

  Če dopolnilnega zavarovanja trenutno nimate je prvi dan zavarovanosti pri novi zavarovalnici odvisen od dneva sklepanja zavarovanja.

 15. Kako uveljavljam dopolnilno zavarovanje?

  Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev, torej v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah. Dela z uveljavljanjem praktično ni in je izvedeno avtomatično, brez dodatnih skrbi.

 16. Kako dolgo velja sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predpisuje, da je najkrajše trajanje dopolnilnega zavarovanja 1 leto. V kolikor pogodbe ne prekinete, se vam dopolnilno zavarovanje samodejno podaljša še za 1 leto. Pogodbo lahko odpovemo po poteku 1 leta od sklenitve s 3-mesečnim odpovednim rokom.

 17. Ali po končanem študiju potrebujem dodatno zavarovanje?

  Ob prenehanju statusa študenta (pavziranje, zaposlitev) niste več zavarovani po starših kot družinski član. Z dopolnitvijo 26. leta status študenta ne preneha, spremeni pa se upravičenost do nekaterih pravic, ki iz njega izhajajo. Tako si mora študent ob prenehanju statusa študenta ali po izteku študijskega leta v katerem dopolni 26 let, sam kriti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na najbližji enoti ZZZS si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljivo pa je, da si uredi tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da določenih zdravstvenih storitev ne doplačuje.

 18. Status študenta mi je potekel, kaj sedaj?

  V kolikor vam je status študenta potekel, vam priporočamo čimprejšnjo vključitev v dopolnilno zavarovanje. V kolikor ste brez dopolnilnega zavarovanja več kot 30 dni boste zapadli v karenco oziroma čakalno dobo. To pomeni, da boste 3 mesece plačevali premijo dopolnilnega zavarovanja, vendar ne boste upravičeni do kritja stroškov doplačil dopolnilnega zavarovanja.

 19. Kaj je karenca in zakaj bom upravičen do stroška kritja doplačil šele po 3 mesecih?

  Zakon predpisuje, da v kolikor ste brez dopolnilnega zavarovanja več kot 30 dni, boste do kritja stroškov doplačil upravičeni po poteku čakalne dobe oziroma karence, ki traja 3 mesece. V tem obdobju boste morali plačevati premijo dopolnilnega zavarovanja.

 20. Kako poteka menjava dopolnilnega zavarovanja?

  Menjava dopolnilnega zavarovanja je enostavna, saj poteka utečeno in sistemsko. Preko spleta izpolnite obrazec za zamenjavo dopolnilnega zavarovanja, kamor vnesete vaše podatke in pooblastite novo zavarovalnico, da uredi menjavo za vas, ter zaključite menjavo z e-podpisom. To tudi pomeni da ni trenutka, ko niste zavarovani, saj se sočasno prekine zavarovanje na stari zavarovalnici in prične zavarovanje na novi zavarovalnici.

 21. Ali je menjava dopolnilnega zavarovanja prek spleta varna?

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje najlažje in najhitreje uredimo kar prek spleta. Menjava dopolnilnega zavarovanja prek spleta je že ustaljena praksa. V kolikor vse svoje podatke izpolnimo pravilno, ne more priti do nikakršnih zapletov.

 22. Koliko stane menjava dopolnilnega zavarovanja?

  Menjava dopolnilnega zavarovanja je popolnoma brezplačna.

 23. Koliko časa traja da sklenem ali menjam dopolnilno zavarovanje?

  Sklenitev ali menjava dopolnilnega zavarovanja vam bo vzela približno 3 minute. Sam proces je popolnoma enostaven in prilagojen uporabnikom. Platforma je razvita tako, da omogoča sklenitev ali menjavo dopolnilnega zavarovanja z minimalno vloženega truda in časa ter brez zapletov.

 24. Kako vem, da je bila sklenitev prek platforme uspešna?

  Sklenitev dopolnilnega zavarovanja je enostavna, saj poteka utečeno in sistemsko. Po sklenitvi boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditveno sporočilo in podpisane dokumente.

 25. Čemu je namenjena promocijska koda?

  Promocijska koda je namenjena akciji “POVEJ NAPREJ”. V kolikor k sklenitvi dopolnilnega zavarovanja povabite svojega prijatelja, znanca ali družinskega člana prejmete ugodnost za vsako osebo, ki sklene dopolnilno zavarovanje s pomočjo naše platforme. Vaš prijatelj pa prejme 30 EUR ugodnosti ob sklenitvi.

 26. Kje dobim promocijsko kodo in kako jo uporabljam?

  Promocijsko kodo prejmete na svoj elektronski naslov po sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kodo nato posredujete svojim prijateljem in znancem in v kolikor ti pri menjavi ali sklenitvi zavarovanja vpišejo promocijsko kodo, ki ste jim jo posredovali, pridobite ugodnost za vsako osebo, ki je kodo uporabila in uspešno sklenila veljavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 27. Aplikacija ne zazna mojega domačega naslova, kaj naj storim?

  V kolikor aplikacija sama ne zazna vpisanega naslova, z miško označite okence “Omogoči ročni vnos” in nato ponovno vpišite vaš naslov.

 28. S čim sem se obvezal s strinjanjem s splošnimi pogoji portala Kovanček Group?

  Z registracijo v platformo podjetja Kovanček Group ste pridobili enkratno brezplačno možnost koriščenja optimizacije stroškov. Storitev je brezplačna in vas ne obvezuje k ničemer.

 29. Kako deluje podpisovanje pogodbe na daljavo?

  Uporabljamo storitev ePERO®START eID za namen elektronskega podpisa pogodbe. Uporabnik v okence na povezavi vpiše potrditveno kodo, ki jo je v SMS sporočilu prejel na svoj mobilni telefon, s čimer se pred podpisom avtenticira in potrdi svojo identiteto. Ko se mu v spletni aplikaciji ePERO® prikaže dokument, ga s klikom digitalno podpiše. Podpisani dokument se pošlje na elektronski naslov uporabnika (podpisnika) in naročniku.

 30. Ne strinjam se z vročanjem dokumentacije na elektronski naslov. Lahko zavarovanje vseeno sklenem/oddam dohodnino?

  Naše poslovanje poteka izključno preko spleta, preko naše platforme in strinjanje z vročanjem podpisane dokumentacije na elektronski naslov je obvezno za uspešno sklenitev zavarovanja.

 31. Ne strinjam se s pogoji uporabe platforme, lahko zavarovanje vseeno sklenem?

  Žal sklenitev preko naše platforme brez strinjanja s pogoji uporabe ni možna. Zavarovanje lahko seveda sklenete tudi neposredno na Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d., vendar v tem primeru ne boste deležni enakih ugodnosti, kot jih ponujamo ob sklenitvi preko platforme.

 32. Sklepanje preko spleta mi ne gre najboljše. Lahko pride vaš agent k meni/pridem k vam da se mi to uredi?

  Sklepanje dopolnilnega zavarovanja poteka izključno preko spleta. V kolikor imate težave pri sklepanju, si oglejte video na sklepalni platformi, ki vam bo pomagal skozi vsak korak.

 33. Nimam digitalnega potrdila. Lahko vseeno podpisujem dokumente?
  Seveda. Pri podpisovanju preko spleta z e-podpisom ne potrebujete nobenih dodatnih digitalnih potrdil, saj je potrditev vaše identitete preko SMS kode dovolj.
 34. Ali dobim podpisane dokumente?
  Vsi dokumenti, ki ste jih podpisali bodo poslani na vaš elektronski naslov, ki ste ga vpisali med izpolnjevanjem obrazca. Zavarovalno polico pa dobite s strani zavarovalnice, ko ta potrdi vašo ponudbo.
 35. Kdaj dobim zavarovalno polico?
  Zavarovalno polico prejmete v roku 30 dni od sklenitve zavarovanja prek spleta
 36. Ravno sem sklenil zavarovanje, pa dokumentacije še nisem prejel.

  Dokumentacijo ob sklenitvi / menjavi dopolnilnega zavarovanja prejmete največ nekaj ur po pregledu vašega izpolnjenega obrazca na naši spletni platformi.

 37. Sklenitev zavarovanja želim urediti za nekoga drugega.

  Sklenitve zavarovanja za drugo osebo ne morete urediti namesto te osebe.

 38. Zavarovanje sem uspešno sklenil. Moram obvestiti staro zavarovalnico in svojo banko o spremembi zavarovanja?

  Ne, prekinitev zavarovanja na stari zavarovalnici in obveščanje o spremembi zavarovanja pri vaši banki uredi vaša nova zavarovalnica.

 39. Ne vem kje sem trenutno zavarovan, kje lahko to preverim?

  Status svojega zavarovanja lahko preverite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), kjer vpišete številko svoje zdravstvene kartice.

 40. Zavarovan sem pri Triglavu, lahko sklenem novo pogodbo, koristim akcijo/ugodnost?

  Žal zaradi že veljavnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponovna sklenitev ni možna. Za vse obstoječe stranke smo pripravili akcijo "POVEJ NAPREJ", kjer za vsakega prijatelja, ki z vašo promo kodo sklene veljavno dopolnilno zavarovanje prejmete 10 EUR.

 1. Do kdaj traja akcija?

  Akcija traja do preklica.

 2. Kakšno ugodnosti dobim ob menjavi zavarovanja v akciji NAKAZILO NA TRR?

  Ob veljavni sklenitvi zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d. prejmete 30 EUR nakazila na vaš bančni račun.

 3. Kdaj prejmem nakazano ugodnost?

  Nakazilo 30 EUR na TRR prejmete v roku 30 dni od veljavno sklenjenega zavarovanja.

 4. Kakšno ugodnost prejmem v akciji BON ZA Mr.Pet?

  Ob veljavni sklenitvi zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d. prejmete BON 30 EUR za Mr.Pet-a.

 5. Kdaj in kako prejmem bon za MR.Pet-a?

  Bon 30 EUR za Mr.Peta prejmete po pošti v roku 30 dni od veljavne sklenitve zavarovanja.

 6. Kolikšna je veljavnost bona, ki ga prejmem?

  Veljavnost Mr.Pet bona je 1 leto.

 7. Akcija Cenejša vinjeta. Kaj to pomeni?

  Gre za akcijo v kateri ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d. prejmete darilno kartico za Petrol v vrednost 30 EUR, ki jo lahko koristite za nakup vinjete in si tako zmanjšate strošek nakupa letne vinjete (110 EUR za osebna in bivalna vozila).

 8. Kdaj in kako dobim bon za Petrol?

  Bon 30 EUR za Petrol prejmete po pošti v roku 30 dni od veljavne sklenitve zavarovanja.

 9. Kolikšna je veljavnost bona, ki ga prejmem?

  Veljavnost Petrol bona je 1 leto.

 10. Ne najdem PROMO kode. Ali lahko prejmem novo?

  Vašo unikatno PROMO kodo vam lahko ponovno pošljemo. Preverite zavihek Povej naprej, kjer najdete več informacij in obrazec za ponovno pošiljanje elektronskega sporočila z vašo PROMO kodo.

Slovar

 1. Nimam promocijske kode, kaj vpišem?

  Za nadaljevanje ne potrebujete promocijske kode, to polje pustite prazno. Ob sklenitvi boste prejeli svojo unikatno promo kodo v okviru akcije "POVEJ NAPREJ".

 2. Kaj moram napisati pri datumu začetka zavarovanja?

  Datum začetka zavarovanja se naloži avtomatsko. V večini primerov je datum začetka zavarovanja v roku 3 mesecev od menjave ali sklenitve novega dopolnilnega zavarovanja. Zakonsko velja, da ob odjavi starega zavarovanja prične teči 3 mesečni odpovedni rok. V tem času premijo plačujete stari zavarovalnici, ki vam še vedno zagotavlja celotno kritje. Po 3 mesecih se zgodi avtomatska menjava, in zavarovanje začne teči pri novi zavarovalnici, tako da ni trenutka ko bi ostali brez zavarovanja.

 3. Zavarovanja ne želim skleniti za 1 do 10 let z avtomatskim podaljšanjem.

  Dopolnilno zavarovanje se zakonsko določeno sklepa za obdobje 12 mesecev, po izteku polnih 12 mesecev lahko ponudnika zavarovanja zamenjate. Vsaki odpovedi oziroma menjavi zavarovanja sledi zakonsko določen 3 mesečni odpovedni rok, ko ste zavarovani še pri stari zavarovalnici.

  Če izberete trajanje zavarovanja od 1 ali do 10 let z avtomatskim podaljšanjem, lahko zavarovalnico zamenjate po izteku polnih 12 mesecev ne glede na število let, ki ste jih izbrali.

  Prav tako lahko po poteku polnih 12 mesecev zavarovalnico zamenjate ne glede na izbrano avtomatsko podaljšanje zavarovanja. Avtomatsko podaljšanje zavarovanja je varovalka, ki prepreči, da po izteku polnih 12 mesecev ne ostanete brez dopolnilnega zavarovanja in pomeni, da vam bo zavarovalnica dopolnilno zavarovanje samodejno podaljšala, v kolikor ne odstopite od pogodbe.

 4. Ne morem na 2. korak.

  Preverite ali ste izpolnili vsa polja v 1. koraku in so vpisani podatki pravilni. V desnem zgornjem kotu si lahko ogledate video navodila, ki vam bodo pomagala pri izpolnitvi podatkov.

 5. Ne morem na 3. korak.

  Preverite ali ste izpolnili vsa polja in so vpisani podatki pravilni. V desnem zgornjem kotu si lahko ogledate video navodila, ki vam bodo pomagala pri izpolnitvi podatkov.

 6. Ne morem na 4. korak.

  Preverite ali ste izpolnili vsa polja in so vpisani podatki pravilni. V desnem zgornjem kotu si lahko ogledate video navodila, ki vam bodo pomagala pri izpolnitvi podatkov.

  Bodite pozorni na pravilno vpisano davčno številko, zdravstveno številko in EMŠO.

 7. Prijatelj je sklenil dopolnilno zavarovanje, vendar je pozabil vpisati mojo kodo. Mi lahko uporabo kode tudi naknadno priznate?

  Na elektronski naslov podpora@kovancek.com pošljite elektronsko sporočilo z vašimi in prijateljevimi podatki: ime, priimek, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov.

 8. Zakaj moram napisati številko/IBAN svojega bančnega računa?

  IBAN svojega bančnega računa morate vpisati, ker ste kot način plačila premije zavarovanja izbrali Direktno obremenitev SEPA ali Plačilni nalog (E-račun).

  (V okviru akcije 30 EUR na TRR pa morate vaš IBAN vpisati še enkrat za nakazilo vaše ugodnosti.)

 9. Kje na kartici je napisan IBAN?

  IBAN je napisan na zadnji strani vaše bančne kartice in v kolikor imate račun odprt v Sloveniji se začne z SI56, ki mu sledi 15 številk. Vpisati morate celoten IBAN, tudi SI56.

 10. Kje lahko izvem številko upokojenca?

  Številka upokojenca je navedena na vaši upokojenski kartici in na izpisku od pokojnine, lahko pa pokličete na ZPIZ.

 11. Nisem dobil SMS kode. Ne naloži mi podpisnih nalogov.

  Kliknite na gumb PONOVNO POŠLJI in počakajte na prejem SMS-kode. V kolikor SMS-kode ne prejmete vas bomo v kratkem poklicali in stvar uredili.

 12. Kako podpišem dokumente?
  Nad dokumenti se nahaja velik oranžen gumb na katerem piše “podpiši dokument/pojdi na naslednji dokument”, ki ga morate klikniti večkrat zaporedoma dokler ne zaključite s podpisovanjem vseh dokumentov. Oznak “Podpis” na dnu dejanskih dokumentov ni potrebno klikati, saj zgolj označujejo, kje se bo nahajal vaš podpis. V desnem zgornjem kotu se nahajajo tudi video navodila s katerimi si lahko pomagate pri postopku podpisovanja.
 13. Imam težave s podpisom, lahko vi zaključite postopek na daljavo?

  Žal dokumentov ne morem podpisati namesto vas. Za podpis je namreč nujno potrebna SMS verifikacija.

 14. Od zavarovalnice sem prejel obvestilo da je moja ponudba zavrnjena/v mirovanju. Bom ugodnost vseeno prejel?

  Žal zaradi neveljavne sklenitve zavarovanja do prejetja ugodnosti niste upravičeni.

 15. Od moje sklenitve je minilo že 30 dni, ugodnosti pa še nisem prejel.

  Ugodnosti, ki jih pošiljamo po pošti so velikokrat posledica neprevzete pošte.

  Prosim da svoje podatke posredujete na elektronski naslov podpora@kovancek.com, kjer bodo preverili vaš status zavarovanja in vam podali več informacij glede prejetja vaše ugodnosti.

 16. Kako mi boste nakazali ugodnost v okviru akcije Povej naprej če pri sklenitvi nisem podal svojega IBAN računa?

  Če je vaša PROMO koda uporabljena v akciji "POVEJ NAPREJ", vas kontaktiramo ob nakazovanju ugodnosti in takrat pridobimo številko vašega bančnega računa.

 17. Imam status študenta/dijaka/sem vojni veteran/imam odločbo CSD ali lahko prejmem ugodnost?
  Če imate dopolnilno zavarovanje krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (študent/dijak) ali imate kritega s strani CSD oziroma si ga ne plačujete sami potem pridobitev ugodnosti žal ni možna. Ugodnost je možno pridobiti samo če si zavarovanje aktivno plačujete sami.
 18. V roku zadnjih 15 dni sem sklenil dopolnilno zavarovanje, vendar želim ponudbo preklicati.
  Za storniranje ponudbe se z vašo zahtevo in osebnimi podatki obrnite na elektronski naslov podpora@kovancek.com, kjer vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času.
 19. Želim stornirati svojo ponudbo vendar je od sklenitve minilo že več kot 15 dni, s strani zavarovalnice sem prejel tudi zavarovalno polico.

  Za več informacij se z vašo zahtevo in osebnimi podatki obrnite na elektronski naslov podpora@kovancek.com, kjer vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 1. Karenca

  Karenca je obdobje od začetka zavarovanja, za katerega zavarovalec plačuje zavarovalno premijo, zavarovalnica pa ne zagotavlja zavarovalnega jamstva. Karenca je zaradi poenotenja z veljavnim Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju poimenovana “čakalna doba” (kot na primer pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kjer je definirana v 8. odstavku 62.b člena ZZVZZ).

 2. Karenca ali čakalna doba – dopolnilno

  Predpisuje zakon in nastopi, če je minilo več kot 30 dni od dne, ko ste postali zavezanec za doplačila (ureditev ustreznega statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali od dne, ko ste prekinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri drugi zavarovalnici. V tem primeru boste do kritja stroškov doplačil upravičeni po poteku 3 mesecev od dne veljavnosti dopolnilnega zavarovanja.

 3. Jamstvo

  Obveznost, ki jo po zavarovalni pogodbi prevzema zavarovalnica. Ločimo formalno in materialno . Formalno se nanaša na veljavnost same zavarovalne pogodbe, vsebinsko pa tudi na učinkovanje zavarovanja. Dober primer razlikovanja med formalnim in vsebinskim predstavlja karenca.

 4. Nadstandardna storitev in material

  Storitev ali material, ki presega pravice določene s strani ZZZS glede na zakon in Pravila OZZ. Za standardne storitve in material ni potrebno doplačilo.

 5. Naročilnica

  Naročilnica je listina zavarovalnice, s katero je določen obseg zdravstvenih storitev, ki jih lahko v breme zavarovalnice opravi izvajalec zdravstvene storitve.

 6. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (kratko: Pravila OZZ) podrobneje urejajo vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (kratko: OZZ), pogoje in postopke uresničevanja pravic, standarde zdravstvenih storitev,… Del Pravil OZZ določa tudi pravico do zobozdravstvene dejavnosti.

   

 7. Obvezno zavarovanje

  Zavarovanje, pri katerem nastane zavarovalno razmerje zaradi kakšnega predpisa, ki izključuje bodisi prosto odločitev zavarovalca ali celo njegovo odločitev samo, in sicer kakor hitro nastane neko predpisano gospodarsko in pravno dejstvo; je lahko deklarativno prisilno zavarovanje ali konstitutivno prisilno zavarovanje; razlikuje se od prostovoljnega zavarovanja.

 8. Obveznost zavarovalca

  Sestavina zavarovalnega razmerja, ki zagotavlja, da bo zavarovalec plačal zavarovalno premijo; če gre za enkratno premijo ali za prvo premijo od večkratne premije, je posledica neplačila premije odložitev jamčenja zavarovalnice, če gre za neplačilo druge oziroma kakšne naslednje od večkratnih premij, pa zavarovalnica vseeno jamči dalje, s tem da ima pravico do zakonskih sankcij zaradi neplačila premije, ki so bodisi v izterjavi zavarovalne premije, možnosti prenehanja zavarovalnega jamstva ali odpovedi zavarovalne pogodbe.

 9. Odpoved zavarovanja

  Eden od načinov prekinitve zavarovalne pogodbe, pri katerem ena od pogodbenih strank enostransko odstopi od pogodbe. Možnost, postopek in učinke odpovedi zavarovalne pogodbe ureja Obligacijski zakonik.

 10. Permanentno zavarovanje

  Zavarovanje, pri katerem trajanje zavarovanja časovno ni vnaprej opredeljeno. Vsaka stranka pa ima možnost odpovedati zavarovalno pogodbo z dnem dospelosti premije, če to drugi stranki sporoči v določenem roku, v Sloveniji je ta rok najkasneje 3 mesece pred dospelostjo premije.

 11. Prostovoljno zavarovanje

  Zavarovanje, pri katerem nastane zavarovalno razmerje po pravno prosti volji in odločitvi zavarovalnice ter zavarovalca sili k zavarovanju samo njegova lastna gospodarska presoja na podlagi konkretne nevarnosti in iz tega izvirajoče konkretne potrebe po gospodarski varnosti. Prostovoljnost pristopa k zavarovalni pogodbi je tista, ki loči tovrstna zavarovanja od obveznega zavarovanja.

 12. Pribitek na premijo – dopolnilno

  Predpisuje zakon in za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006 znaša 3 % pribitka na osnovno premijo. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %. Če ste bili po 1. 1. 2006 dopolnilno nezavarovani za obdobje, daljše od 1 leta, plačate pribitek za vsako polno leto nezavarovanosti.

 13. Samoplačniška storitev

  Storitev, ki jo mora pacient plačati sam, ker npr.: storitev ni pravica iz OZZ, storitev ni nujna (upoštevanje čakalnih vrst), storitev ne opravi pacientov izbran osebni zobozdravnik, itn.

 14. Soudeležba

  Soudeležba je delež stroškov zdravstvenih storitev in zdravil, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja zavarovanec krije sam.

 15. Zavarovalni primer

  Zavarovalni primer je dogodek, na podlagi katerega nastane obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe.

 16. Zavarovalnina

  Zavarovalnina je znesek zdravstvenih storitev in zdravil, ki ga zavarovalnica plača ob nastopu zavarovalnega primera.

   

 17. Zavarovalno jamstvo

  Zavarovalno jamstvo je zaveza zavarovalnice, da ob z zavarovalno pogodbo dogovorjenih pogojih izpolni obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

 18. Zavarovalno leto

  Zavarovalno leto je obdobje enega leta, ki prične z dnevom in mesecem začetka zavarovanja.

 19. Zavarovalna pogodba

  Pogodba, s katero se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.

   

 20. Enkratna premija

  Skrajšan izraz za enkratno plačilo premije kot način izpolnitve obveznosti zavarovalca, pri katerem zavarovalec, za razliko od večkratne premije, obveznost za celotno zavarovalno obdobje vplača že ob sklenitvi zavarovanja. Pojem je v uporabi predvsem pri dolgoročnih zavarovanjih, saj poudarja, da je kljub dolgoročnosti zavarovalne pogodbe obveznost zavarovalca v celoti plačana ob sklenitvi.

   

 21. Redna premija

  Način plačila obveznosti zavarovalca pri dolgoročnih zavarovanjih, kjer za razliko od enkratne premije, zavarovalec svojo obveznost poravnava v rednih časovnih intervalih skozi celo zavarovalno obdobje (npr. enkrat letno). Posamezno dogovorjeno redno premijo lahko spremeni v večkratno premijo (npr. letno premijo plačuje v mesečnih obrokih).

  Zaradi neenotnega slovenskega izrazoslovja se namesto tega izraza v praksi pogosto uporablja tudi angleški izraz »regular premium«.

 22. Obligacija

  Zaveza, ki ustvarja razmerje med dvema strankama, med upnikom in dolžnikom. Dolžnik je tako zavezan opraviti določeno izpolnitev upniku, ki je do te izpolnitve upravičen. Izpolnitev pomeni lahko nekaj dati, storiti, dopustiti ali opustiti.

 23. Upravičenec

  Oseba, kateri gredo, ob uresničitvi zavarovalnega primera, pravice iz zavarovalne pogodbe.

 24. Popust

  Zmanjšanje cene (premije). V zavarovalništvu poznamo komercialne popuste, tehnične popuste ter popuste zaradi bonus – malus sistema.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com